Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Hana Maříková - účetní, VŠJ
  354 602 831
 uctoms@email.cz
  jidelna.13@email.cz
rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

Kritéria pro přijímání dětí při překročení kapacity MŠ
Pátek, 05 Duben 2013 00:00

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Mateřské školy Vora, Mar.Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 (k 4.9.2017).

Ředitel školy stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2. písm. b ) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Novela školského zákona 2016 a prováděcích vyhlášek pro předškolní vzdělávání upravuje:

Úprava věkové hranice v předškolním vzdělávání § 34 odst. 1, 3

Povinné předškolní vzdělávání s účinností od 1. 9. 2017, § 34 odst. 1, nový § 34a, § 35 odst. 2, § 123 odst. 2

Individuální vzdělávání s účinností od 1. 9. 2017- nový § 34b, změna § 165 odst. 2 písm. k)

  1. Kritéria pro přijímání do kapacity maximálního počtu děti v daném roce.
    Nejsou stanovena žádná kritéria.
  2. Kritéria pro přijímání při překročení kapacity maximálního počtu dětí v daném roce.
    Při  překročení počtu volných míst pro školní rok 2017/2018 (18míst) jsou stanovena tato kritéria, podle kterých budou posuzovány i  žádosti z bodu 1.
Kritérium Body
Trvalý pobyt dítěte Trvalý pobyt v obci Mar. Lázně 10
Trvalý pobyt mimo Mar. Lázně 8
Dítě v MŠ Dosud není zařazeno v žádné MŠ 10
Již je zařazeno v jiné MŠ 8
Věk dítěte
4 - < 5 10
3 - < 4 9
2 - < 3 8
Individuální situace dítěte Dítě se speciálně vzdělávacími potřebami 10
Sociální potřebnost dítěte 10
Dítě se hlásí na celodenní docházku 10
Dítě - omezený provoz 9
MŠ navštěvuje sourozenec dítěte 5

Pokud dojde ke shodě bodů rozhoduje individuální situace dítěte.

Žádosti přijaté po termínu Zápisu dětí do mateřské školy:

-Volná kapacita: budou posuzovány dle kritérií výše uvedených.

-Překročená kapacita: pouze zavedeny do evidence školy čekající na volná místa až po těch, kteří se dostavili ve stanoveném termínu k Zápisu.