Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Nikola Zteiskarová - VŠJ
  354 602 831

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

Kritéria pro přijímání dětí při překročení kapacity MŠ
Středa, 14 Březen 2018 00:00

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ na školní rok 2018/2019 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VORA, MARIÁNSKŔ LÁZNĚ, ZA TRATÍ 687, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Ředitelka Mateřské školy Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu v daném roce.

Děti jsou přijímány na základě trvalého bydliště-školský obvod. Pokud zájemci o předškolní vzdělávání nepatří obvodem do vybrané mateřské školy, mají za povinnost informovat příslušnou mateřskou školu o změně ve výběru jiné mateřské školy. 

I. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34 odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od 3 do 6 let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem PV a Školním vzdělávacím programem - § 4 a § 5 školského zákona. Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání včetně vyjádření pediatra o zdravotním stavu a očkování dítěte.

 II. V souladu s § 34 odst. 1, školského zákona: „Od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.“

 III. V souladu s § 34 odst. 3, školského zákona se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého bydliště ver školském obvodu příslušné mateřské školy.

 IV. Při určování pořadí jednotlivých žádostí vychází ředitelka z počtu bodů dle níže stanovených kritérií.   V případě stejného počtu bodů se žádosti seřadí podle data narození dětí.

V. Přijetí dětí narozených po 31. 8. 2015 rozhodne ředitelka školy po pečlivém individuálním posouzení jejich situace, zvl. jejich připravenosti pro vstup do MŠ. V MŠ Vora je zřízena jedna třída pro děti ve věku od 2-3 let o kapacitě 14 dětí.

Kritéria Bodové hodnocení
Trvalý pobyt dítěte 10
Mimo školský obvod 10
5-6 let 10
4-5 roky 5
3-4 roky 5
2-3 roky 5

Volná místa pro školní rok 2018/2019: cca 23 míst.

Johana Jana Nedvědová

           ředitel