Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Nikola Zteiskarová - VŠJ
  354 602 831

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

Kritéria pro přijímání dětí při překročení kapacity MŠ
Pátek, 10 Květen 2019 00:00

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ na školní rok 2019/2020 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VORA, MARIÁNSKŔ LÁZNĚ, ZA TRATÍ 687, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Ředitelka Mateřské školy Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu v daném roce.

Děti jsou přijímány na základě trvalého bydliště-školský obvod. Pokud zájemci o předškolní vzdělávání nepatří obvodem do vybrané mateřské školy, mají za povinnost informovat příslušnou mateřskou školu o změně ve výběru jiné mateřské školy. 

I. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34 odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od 3 do 6 let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem PV a Školním vzdělávacím programem - § 4 a § 5 školského zákona. Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání včetně vyjádření pediatra o zdravotním stavu a očkování dítěte.

 II. V souladu s § 34 odst. 1, školského zákona: „Od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.“

 III. V souladu s § 34 odst. 3, školského zákona se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého bydliště ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

 IV. Při určování pořadí jednotlivých žádostí vychází ředitelka z počtu bodů dle níže stanovených kritérií.   V případě stejného počtu bodů se žádosti seřadí podle data narození dětí.

V. Přijetí dětí narozených po 31. 8. 2017 rozhodne ředitelka školy po pečlivém individuálním posouzení jejich situace, zvl. jejich připravenosti pro vstup do MŠ. V MŠ Vora je zřízena jedna třída pro děti ve věku od 2-3 let o kapacitě 14 dětí.

Kritéria Bodové hodnocení
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky ze spádové oblasti MŠ

5-6 let

10

2. Děti které k 31. 8. 2019 dovrší 3 - 4 let a jsou z spádové oblasti MŠ Vora 

3. Děti s místem bydliště na území zřizovatele, které mají v MŠ Vora sourozence

10

10

4. Ostatní děti které mají v MŠ Vora sourozence 10
5. Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší 2 let od nejstaršího po nejmladší min 4 děti ve třídě Soviček 2-3 roky 8
6. Dosud není zařazeno v žádné MŠ 7

Johana Jana Nedvědová

ředitel