Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Aktuální jídelníčky


Zobrazení 30
Zobrazení 45
Zobrazení 55
Zobrazení 54
Zobrazení 119

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně

Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Helena Černá - ředitelka
  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz

Martina Pašková - účetní
  354 602 831
  paskova@msvora.cz

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

MŠ Vora
Nové foto
Středa, 24 Květen 2017 08:12
Byly přidány nové fotografie: narozeniny, velikonoční dílna, velikonoční zajíček, dravci, exkurze Černošín, posezení s maminkami Medvídci.
 
Plánované akce na měsíc květen a červen
Pondělí, 08 Květen 2017 09:46

Pokračuje seznamování s AJ.

  4.5. Zápis do mateřských škol.

11.5. schůzka zástupců rodičů 15:30 hodin třída Soviček.

15.5. posezení s maminkami ve třídě Soviček od 15:00 hodin.

15.5. schůzka rodičů, kteří své dítě přihlásili na "Školu v přírodě" v 16:30 hlodin, ve třídě Rosniček.

16.5. posezení s maminkami ve třídě Rosniček od 15:30 hodin.

17.5. oslava narozenin v dětském kolektivu: Rosničky-Michaela, František, Lenka. Medvidci-nikdo, Sovičky-Ema. V tento měsíc oslaví také své narozeniny paní učitelka Nikola a Natálie. Všem přejeme krásné narozeniny.

18.5. posezení s maminkami ve třídě Medvídků od 15:30 hdin.

22.5. pohádka v chebském divadle  "Káťa a Škubánek" , odjezd 7:45 hodin, návrat do oběda. Svačinu bereme z MŠ. Děti si vezmou s sebou pití. Rozhodnutí o přijetí na šk.rok 2017/2018 od 10:00 hodin.

24.5. pohádka v MŠ 8:45 hodin "Muzikanstský rok",

26.5. exkurze hasičské zbrojnice Mariánské Lázně, odchod v 9:00 hodin, návrat do 12:00 hodin. Oběd bude v tento den ve všech třídách ve 12:00 hodin.

29.5. celodenní výlet do Sokolova-hrací centrum FANTAZIE. Odjezd v 8:30 hodin, návrat cca 15:00. Jedou všichni zaměstnancvi. Stravování je zajištěno. Děti vhodně obléknout, popřípadě dát do batůžku pití a  věci na převlečení. Svačinky si vezmou děti s sebou. V tento den budou všechny děti ze stravování v MŠ odhlášeny.

30.5. nafukovací skákací hrad na zahradě MŠ-sponzoruje Ing. Sladký.

1.6. oslava Dne dětí v Boheminium parku. Dopolední akce-odjezd v 9:30 hodin-návrat do oběda.

5.6. ukončení seznamování s AJ - ukázková hodina v 15:15 hodin.

6.6. První sportovní olympiáda mateřských škol 9:00 - 12:00 hodin. Sportovní hřiště ZŠ Úšovice. Rodiče jsou vítáni. Zúčastní se třída Rosniček.

7.6. rozloučení všech dětí s předškoláky v Hotelové škole od 15:00 hodin. V tento den, prosíme rodiče o vyzvednutí všech dětí do 14:30 hodin. Akce je pro všechny děti-malování na obličej, diskotéka.

8.6. čokoládové hrátky od 9.00 hodin.

13.6. pohádka v MŠ "Vodnická pohádka" od 10:30 hodin, schůzka rodičů, jejichž děti jsou narozeni do 31.8.2012- tedy předškoláků, NUTNÉ od 16:00 hodin ve třídě Medvídků.

14.6. divadlo v Aši-odjezd v 7:00 hodin, návrat do oběda.

15.6. 9:00 hodin vystoupení kouzelníka se zvířátky v mateřské škole, večeře s předškoláky v restauraci a následné přespání v MŠ do 16.6.

16.6. oslava narozenin v dětském kolektivu dětí narozených v měsíci červnu, červenci a srpnu: Rosničky-Nathanael, Lada, Kiára. Medvídci-Nela, Jakub, Zuzana, Lucie. Sovičky- Aurélie, Justýna, Sofie, Evelína.

19.-23.6. Škola v přírodě pro přihlášené. V tomto týdnu budou ostatní děti spojovány.

26.6. poslední zvonění v maskách - jízda vláčkem.

Změna vyhrazana.

 
Zpráva
Pátek, 05 Květen 2017 10:01
Opětovné upozornění pro rodiče. V mateřské škole jsou neštovice.
 
Informace o povinném předškolním vzdělávání
Středa, 26 Duben 2017 12:04

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

(březen 2017)

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017.

Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 v mateřké šole zapsané v rejstřku šol a šolských zařzení,

 po dobu 4 souvislých hodin denně

 začtek povinné doby řditel šoly stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve šolním řdu.

Jiné možé způoby plněí povinného přdšolního vzděávání dítěe:

individuání vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přlohou), nejpozději do konce kvěna (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřké školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověřní úrovně osvojování očekávaných výstupův jednotlivých oblastech dle Rámcového vzděávacího programu pro předšolní vzdělávání v mateřké škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup př. vzdělávání.

Dítěmůž být vzděáváno doma rodičm, jinou osobou, nebo můž navšěovat jiné zařzení nežje mateřká šola.

vzdělávání v příravné třídě základní školy (určné pouze pro děi s uděeným odkladem šolní docházky) a ve třídě příravného stupně záladní školy speciání- informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přjetí oznámit ve spádové mateřké škole;

vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plněí povinné šolní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřké škole.

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz

 
Úhrada mateřské školy
Středa, 26 Duben 2017 10:16

Vážení rodiče níže jmenovaní, obracím se na vás touto cesrtou a žádám vás o úhradu stravného a školného. Pokud nevíte cenu, která je vždy na každý měsíc vyvěšena v šatnách, volejte paní účetní Martinu Paškovou. Děkuji, Černá Helena.

paní: Sasková, Sovičová, Prinzová, Bortnyková, Markuzzi, Katinová, Navrátilová, Bervidová, Bělohlávková, Petrová, Ellies, Dvořáková, Slepičková, Rychtaříková, Mikolášková.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 4 z 40
Skolka-hrou Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol. Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.
msmt eu-flag Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ. Je spolufinancován EU.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 
walkodile